Mały Samorząd Uczniowski


PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

KLAS 0-III

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W GDAŃSKU

ROK SZKOLNY 2017/2018


CEL GŁÓWNY : Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas 0 -III

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas 0 –III Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku
 • Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią
 • Uczenie demokratycznych form współżycia
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 • Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji
 • Kształtowanie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego, umiejętnie współpracującego w zespole
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, regionalną zdrowotną i ekologiczną.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Pomoc w organizacji apeli i uroczystości szkolnych
 • Prowadzenie współpracy z gazetką szkolną
 • Bieżące uaktualnianie tablicy informacyjnej
 • Systematyczne uaktualnianie informacji z działań MSU na stronie internetowej szkoły
 • Organizowanie akcji charytatywnych,
 • Zorganizowanie zbiórki karmy dla zwierząt
 • Aktywne uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich, jak również organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne
 • Zorganizowanie i przeprowadzanie konkursów dla uczniów kształcenia zintegrowanego.

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Opiekun „Małego Samorządu Uczniowskiego” czuwa nad całokształtem prac samorządu

Pośredniczy między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami

Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską

Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Mały Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. Reprezentuje  całą społeczność uczniowską z klas 0 –III i każdego ucznia indywidualnie. Współpracuje z Dyrekcją, nauczycielami, administracją szkolną, rodzicami, kołami zainteresowań, świetlicą szkolną oraz środowiskiem lokalnym. Współdecyduje również o życiu i pracy szkoły.


Skład Rady Małego Samorządu Uczniowskiego w

roku szkolnym 2017/2018:

Przewodnicząca: Amelia Chamera kl. 3b

Zastępca: Iga Wiktorska kl. 1b

Członek: Edyta Zawisza kl. 3c

Strony: 1 2