Nabór do klasy pierwszej

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

 

Dokumenty do pobrania:

zgłoszenie do kl. 1 dzieci z obwodu

wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do kl.1

wniosek o przyjęcie dziecka do kl. 1 spoza obwodu

oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole dla kandydatów spoza obwodu

 

Do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są:

 -dzieci 7-letnie (rocznik 2011) objęte obowiązkiem szkolnym

-dzieci 6-letnie (rocznik 2012) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wniosek o przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej należy złożyć wraz ze zgłoszeniem (szkoła obwodowa) lub wnioskiem rekrutacyjnym (szkoła spoza obwodu) w terminie od 12.03.2018 r. do 23.03.2018 r.

Uwaga wyjątek:

Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy pierwszej tej szkoły
bez postępowania rekrutacyjnego.
Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 09.03.2018 r. (wniosek do pobrania w sekretariacie)

 

W przypadku podjęcia decyzji o nauce innej niż obwodowa, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.