im. Władysława Broniewskiego
Archiwa

Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdańsku im. Władysława Broniewskiego

 1. I.       Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 2. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
 5. Do zadań Rady należy w szczególności:
 • pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
 • współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
 • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • udzielenie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
 • tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą,
 • współpraca z Radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu klasowym oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i Szkoły

  Pages: 1 2 3 4 5

Maj 2017
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
Maj 1, 2017 Maj 2, 2017 Maj 3, 2017 Maj 4, 2017 Maj 5, 2017 Maj 6, 2017 Maj 7, 2017
Maj 8, 2017 Maj 9, 2017 Maj 10, 2017 Maj 11, 2017 Maj 12, 2017 Maj 13, 2017 Maj 14, 2017
Maj 15, 2017 Maj 16, 2017 Maj 17, 2017 Maj 18, 2017 Maj 19, 2017 Maj 20, 2017 Maj 21, 2017
Maj 22, 2017 Maj 23, 2017 Maj 24, 2017 Maj 25, 2017 Maj 26, 2017 Maj 27, 2017 Maj 28, 2017
Maj 29, 2017 Maj 30, 2017 Maj 31, 2017 Czerwiec 1, 2017 Czerwiec 2, 2017 Czerwiec 3, 2017 Czerwiec 4, 2017