Informacja dla uczniów klas 3 gimnazjum – rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 2018

ZARZĄDZENIE nr 7/2018
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz art. 20 wa ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)  w związku art. 149, 155, 165, 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203)

zarządzam co następuje:

§1

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego stanowiące załącznik nr 1.

§2

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego stanowiące załącznik nr 2.

§3

Traci moc ZARZĄDZENIE nr 5/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pomorski Kurator Oświaty
dr Monika Kończyk

Załącznik nr 1 – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, szkół policealnych, szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2018/2019

Załącznik nr 2 – Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,  szkół policealnych, szkół dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2018/2019